ภาวนา (ปฏิบัติธรรม) กรรมฐาน

คำว่า ภาวนา เป็นคำที่ใช้ในการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ปฏิบัติสมาธิทั้งในอดีต และปัจจุบันคำนี้ก็ยังมีใช้อยู่ จากการที่ได้ศึกษารายงานวิจัย เรื่อง สำนักวิปัสสนาสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ผลงานวิจัยย้อนหลังปี พ.ศ. 2549) ของท่านอาจารย์ รองศาสตราจารย์สุเชาวน์ พลอยชุมแล้ว ซึ่งท่านได้กล่าวถึงบริบทของการศึกษาของพระภิกษุในสมัยพุทธกาลไว้ว่า พระภิกษุจะต้องทำการศึกษาไตรสิกขา หรือที่เรียกว่า สิกขา ๓ ได้แก่ อธิศีลสิกขา ศึกษาเรื่องศีล อธิจิตตสิกขา ศึกษาเรื่องจิต และอธิปัญญาสิกขา ศึกษาเรื่องปัญญา สรุปรวมเรียกว่า “ศีล สมาธิ ปัญญา” รวมถึงยังมุ่งเน้นให้พระภิกษุทำการศึกษาอย่างจริงจัง และลงมือปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จ หรือบรรลุผลตามเป้าหมาย ดังคำอธิบายในคัมภีร์มหานิทเทสว่า

อ่านเพิ่มเติม “ภาวนา (ปฏิบัติธรรม) กรรมฐาน”

ตอบคำถามคนเห็นต่างที่ว่าเรียนบาลีไปทำไม

ตอบคำถามคนเห็นต่างที่ว่าเรียนบาลีไปทำไม, เรียนบาลี, บาลี, เรียนบาลีไปทำไม, บาลีภาษา, พัด, พัดเหลือง, พัดประโยค ๙, พัด ป.ธ. ๙, ประโยค ๙, ป.ธ. ๙, พระเณร, พระเณรเรียนบาลี
พัดประโยค ๙, 

พระเณรที่เรียนบาลี จนจบประโยคไหนๆก็ตาม ต่อให้เป็นประโยค ๙ ก็ไม่ได้หมายความว่า 

จะเป็นผู้บรรลุธรรมหรือเป็นพระอรหันต์ทันที เป็นเพียงแต่เชี่ยวชาญในภาษาๆหนึ่งเท่านั้น

โดยเฉพาะบาลีภาษา ที่มีมาในพระไตรปิฏก

อ่านเพิ่มเติม “ตอบคำถามคนเห็นต่างที่ว่าเรียนบาลีไปทำไม”

#ข้อสอบ บอกอะไร ? #บทเรียนบอกอะไร ?

#ข้อสอบ ก็ไม่ได้ออกทั้งหมดของบทเรียน

#บทเรียน ก็ไม่ได้สอนทุกอย่างของชีวิต

หนังสือเรียนบาลี, ข้อสอบ บอกอะไร, บทเรียนบอกอะไร, บทเรียน, ข้อสอบ, บาลี, เรียนบาลี, หนังสือ, หนังสือบาลี
หนังสือ, หนังสือบาลี, หนังสือเรียนบาลี

สังคมกำลังเน้นที่ผลสอบได้มากกว่าการขัดเกลาจากบทเรียน ทั้งที่จริง การเรียนมันต้องได้มากกว่านั้น คือ

อ่านเพิ่มเติม “#ข้อสอบ บอกอะไร ? #บทเรียนบอกอะไร ?”