แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ” ฆ่าสัตว์ทำบุญ”

กรกฎาคม 23, 2018 0 Comments

โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ โสมํ โลกํ ปภ …

แสดงธรรมเทศนา เรื่อง “คนหัวดื้อ”

กรกฎาคม 23, 2018 0 Comments

เย  น  กาหนฺติ  โอวาทํ  นรา  พุทฺเธน  เทสิตํ  พฺยสนํ  เ …