แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ” ฆ่าสัตว์ทำบุญ”

โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ โสมํ โลกํ ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโต ว จนฺทิวาติ
ณ บัดนี้อาตมาภาพจักได้บรรยายขยายเนื้อความแห่งพุทธภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ ณ เบื้องต้นใน ปมาทวรรค เพื่อเป็นเครื่องฉลองศรัทธาบารมี เพิ่มกุศลบุญราศีแด่ญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลาย ที่ได้มาร่วมกันทำบุญ รักษาศีล เจริญสมาธิ ในวันธรรมสวนะนี้
ความว่า เมื่อก่อนประมาท ภายหลังไม่ประมาท เขาชื่อว่ายังโลกนี้ให้สว่าง เหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆหมอก ฉะนั้น คนเรานั้น ท่านแบ่งตามความประพฤติไว้เป็น ๔ ประเภท คือ ๑. ต้นตรง ปลายคด ๒. ต้นคด ปลายตรง ๓.ต้นตรง ปลายตรง ๔.ต้นคด ปลายคด คำว่า ตรง ในที่นี้

อ่านเพิ่มเติม “แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ” ฆ่าสัตว์ทำบุญ””

แสดงธรรมเทศนา เรื่อง “คนหัวดื้อ”

เย  น  กาหนฺติ  โอวาทํ  นรา  พุทฺเธน  เทสิตํ  พฺยสนํ  เต  คมิสฺสนฺติ  รกฺขสีหิว  วาณิชา.
ณ บัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนา พรรณนาเนื้อความแห่งพุทธภาษิตที่ต้งไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้น เพื่อเป็นเครื่องฉลองศรัทธา บารมี เพิ่มกุศลบุญราศรี แด่ญาติโยมสาธุชนคนใจบุญ ท. ที่ได้มาร่วมทำบุญ รักษาศีล เจริญภาวนา ในวันธรรมสวนะนี้ 
ความว่า อันวิชา มีค่า มากเหลือแสน ไม่เหมือนแม้นมีเงินตรามากแค่ไหน มีวิชา มีค่า กว่าสิ่งใด ช่วยทำให้พ้นภัย และเจริญ หากไม่เรียนวิชาในวันนั้น ก็ไม่มีตัวฉันในวันนี้ หากไม่เรียนวิชาของชีวี เงินทองมีก็ต้องหมดไปเร็วพลัน บางวิชาอาจจะยากสักกระหน่อย เราต้องค่อยเพียรพยายามและขยัน เรียนทีละนิด พิชิตและฝ่าฟัน ในสักวันสิ่งที่ฝันนั้น อาจกลายเป็นจริง

อ่านเพิ่มเติม “แสดงธรรมเทศนา เรื่อง “คนหัวดื้อ””