ยโสธโร

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ยโสธโร อ่านว่า ยะโสธะโร แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งยศ

รติโก

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

รติโก อ่านว่า ระติโก แปลว่า ผู้มีความยินดี

รกฺขิตธมฺโม

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

รกฺขิตธมฺโม อ่านว่า รักขิตะธัมโม แปลว่า ผู้มีธรรมอันรัก …

วชิรวํโส

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

วชิรวํโส อ่านว่า วะชิระวังโส แปลว่า ผู้ทีวงศ์ดุจเพชร

วชิรญาโณ

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

วชิรญาโณ อ่านว่า วะชิระยาโน แปลว่า ผู้มีญาณดุจเพชร