รู้จักพอ ก็พอแล้ว

เงินมาก    เงินน้อย    พอใช้     ก็พอ

ขี้เหร่       รูปงาม       ดูได้       ก็พอ

แก่เฒ่า     เยาว์วัย      แข็งแรง  ก็พอ

ยากดี       มีจน         คนดี       ก็พอ

สามี        กลับช้า     กลับมา   ก็พอ

ภรรยา    ขี้บ่น        ใส่ใจ       ก็พอ

เด็กน้อย  ดื้อซน     สอนได้    ก็พอ

บ้านเรือน  เล็กใหญ่   อยู่ได้   ก็พอ

แบรนด์เนม หรือไม่  ใช้ได้   ก็พอ

ปัญหา     หนักเบา     แก้ได้  ก็พอ

เกิดมา     ชาตินี้         มีดี      ก็พอ

ชีวิตคนเราเทานี้…พอแล้ว

                                                              นักปราชญ์ริมถนนชาวจีน ผู้หนึ่งกล่าวไว้