ของมาคู่กัน

มีเริ่ม…ก็ต้อง…มีจบ
มีพบ…ก็ต้อง…มีจาก
มีน้อย…ก็ต้อง…มีมาก
มียาก…ก็ต้อง…มีง่าย
มีเพิ่ม…ก็ต้อง…มีลด
มีคต…ก็ต้อง…มีตรง
มีขึ้น…ก็ต้อง…มีลง
มีมั่นคง…ก็ต้องมี…เปลี่ยนแปลง