ถ้าต้องการอิสระ

ถ้าต้องการอิสระ   ต้องชนะตัวเอง

                                    ขอบคุณเครดิตคติธรรมคำคมจาก   (พระอาจารย์พยอม  กลฺยาโณ)