ท่านผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหน

คาเม วา ยทิ วารญฺเญ นินฺเน วา ยทิ วา ถเล

ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ ตํ ภูมิรามเณยฺยกํ

ไม่ว่าบ้าน ไม่ว่าป่า ไม่ว่าที่ลุ่ม หรือที่ดอน ท่านผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหน ที่นั้นไซร้ คือ สถานอันรื่นรมย์

Game va yadi vara nne ninne va yadi va thale  yattha arahanto viharanti tom bhumiramaneyyakam  Be it a village or forest, in lands low or high, wherever enlightened ones dwell, that is a place of delight.