จะไปไหน ก็ไม่หวาด จะนอนไหน ก็ไม่หวั่น

จะไปไหน ก็ไม่หวาด จะนอนไหน ก็ไม่หวั่น ทั้งคืนทั้งวัน ไม่มีเดือดร้อนใจ

อะไรที่จะสูญเสียก็ไม่เห็นที่ไหนในโลก ดังนั้น จนหลับไป ก็มีแต่ใจหวังดีที่คิด

ปรานีช่วงปวงสัตว์

Wherever I go I am unafraid; wherever I sleep, I am unalarmed.

The nights and days do not burn mee. I see nothing is this world that is to

be lost; therefore my heart dwells  in good will and kindness to all beings

until I fall to sleep.