กิตฺติโสภโณ

กิตฺติโสภโณ อ่านว่า กิดติโสพะโน  แปลว่า ผู้มีเกียรติอันงดงาม