กิตฺติคุโณ

กิตฺติคุโณ อ่านว่า กิดติคุโน แปลว่า ผู้มีเกียรติเป็นคุณ