เจริญพร

เจริญพร เป็นคำที่ภิกษุสามเณรใช้พูดหรือ

เขียนเป็นคำเริ่มต้น คำรับ และคำลงท้าย

กับคฤหัสถ์ที่เป็นผู้ใหญ่ ถือเป็นคำสุภาพ

เป็นกัปปิยโวหาร ใช้แทนคำว่า เรียน ครับ

หรือ ขอรับ ที่คฤหัสถ์ใช้กัน เช่น

 

“ขอเจริญพรท่านเลขา อาตมาขอ

พบท่านอธิบดีหน่อย”

 

“ท่านนัดไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าครับ”

“ไม่ได้นัดดอก เจริญพร”

“ได้โปรดรอสักครู่นะครับ”

“เจริญพร”

 

ลักษณะนี้ หากใช้กับพระมหากษัตริย์

หรือพระราชวงศ์ชั้นสูง ใช้ว่า ถวายพระพร

แทนคำว่า เจริญพร