เปรต

เปรต แปลว่า ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว,

ผู้ตายไปแล้ว

 

เปรต หมายถึง สัตว์พวกหนึ่ง

ที่เกิดในเปตวิสัยซึ่งเป็นอบายภูมิ

๑ ใน ๔ มีหลายประเภท เช่น ประเภท

หนึ่งเรียกว่า ปรทัตตูปชีวิเปรต?คือ

เปรตที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยส่วนบุญ

ที่มีผู้ทำอุทิศให้ มีรูปร่างสูงโย่ง

เท่าต้นตาล ผมยาว คอยาว ผอมโซ

ตัวดำ ท้องโต มือเท่าใบตาล

แต่มีปากเท่ารูเข็ม หากไม่มีส่วนบุญ

ที่มีผู้อุทิศให้ก็จะกินเลือดและหนอง

ของตัวเองเป็นอาหาร มักร้องเสียง

โหยหวนในเวลากลางคืนเพื่อขอส่วน

บุญ

 

เรียกการทำพลีกรรมแก่ผู้ล่วงลับ

ไปแล้ว หรือการทำบุญอุทิศไปให้ผู้

ตายว่า เปตพลี หรือ บุพเปตพลี