คารวะ

คารวะ แปลว่า ความเคารพ, ความตระหนัก  ความเชิดชูให้ลอยเด่น, ความเอื้อเฟื้อ นัยว่ามา จากคำว่า ครุ แผลงเป็น คารวะ และ เคารพ

คารวะ หมายถึงการแสดงเคารพนับถือด้วย ความตระหนักในคุณความดี นอบน้อม ยกย่อง เชิดชู ให้เกียรติ ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นทั้งต่อหน้าและ ลับหลังตลอดถึงความเอื้อเฟื้อ ยินดีพอใจที่จะอนุวัตรปฏิบัติตามด้วยเต็มใจ เรียกเต็มว่า

“คารวธรรม” ในพระพุทธศาสนากำหนดบุคคลและสิ่งที่ควร เคารพควรเอื้อเฟื้อไว้ ๖ อย่าง คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ สิกขา อัปปมาทะ และปฏิสันถาร