คุณธรรม

ถึงสูงศักดิ์ อัครฐาน สักปานใด

ถึงวิไล เลิศฟ้า สง่าศรี

ถึงฉลาด กาจกล้า ปัญญาดี

ถ้าไม่มี คุณธรรม ก็ต่ำคน