ขนฺตฺยาลงฺกาโร

ขนฺตฺยาลงฺกาโร อ่านว่า ขันตะยาลังกาโร แปลว่า ผู้มีขันติเป็นเครื่องประดับ