คาถามหาอุด

อุทธัง อัทโธ นะโมพุทธายะ

คาถาบทนี้ ท่านว่า ภาวนาปัองกันอาวุธปืน ยิ่งไม่ออก

หรือออกแต่ไม่ถูกตัวเลยดีนักแล