ขันธะปริตร (คาถาป้องกันภัย)

ขันธะปริตร (ป้องกันภัยจากอสรพิษและสัตว์ร้ายต่าง ๆ )

วิรูปักเข หิ เม เมตตัง      เมตตัง เอราปะเถ หิ เม

ฉัพยาปุตเต หิ เม เมตตัง      เมตตัง กัณหาโคตะมะเก หิ จะ

อะปาทะเก  หิ เม เมตตัง      เมตตัง ทิปาทะเก หิ เม

จะตุปปะเท  หิ เม เมตตัง      เมตตัง พะหุปปะเท หิ เม

มา มัง อะปาทะโก หิงสิ        มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก

มา มัง จะตุปปุโท หิงสิ         มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท

สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา    สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา

สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ         มา จิญจิ ปาปะมาคะมา

อัปปะมาโณ พุทโธ, อัปปะมาโณ ธัมโม, อัปปะมาโณ สังโฆ

ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ, อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี

สะระพู มูสิกา, กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา, ปะฏิกกะมันตุ

ภูตานิ, โสหัง นะโม ภะคะวะโต, นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ