makaboocha

พระพุทธเจ้า, เวฬุวนาราม, วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓, พระสงฆ์เดินทางมาชุมนุมโดยมิได้นัดหมาย ถึง ๑,๒๕๐ องค์, วันมาฆบูชา, วันจาตุรงค์สันนิบาต, พระสงฆ์, พระสงฆ์นั่งแวดล้อมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้า, เวฬุวนาราม, วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓, พระสงฆ์เดินทางมาชุมนุมโดยมิได้นัดหมาย ถึง ๑,๒๕๐ องค์, วันมาฆบูชา, วันจาตุรงค์สันนิบาต, พระสงฆ์, พระสงฆ์นั่งแวดล้อมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า