บทชุมนุมเทวดา (แบบไทยและแบบโรมัน)

บทชุมนุมเทวดา ก่อนสวดพระปริตร

สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตราคัจฉันตุ เทวะตา
สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง
สัคเค กาเม จะรูเป  คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข

วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม  ตะรุวะนะคะหะเน

เคหะ วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา

ชะละถะละ วิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
ติฏฐันตา สันติเก ยัง  มุนิวะระวะ จะนัง

สาธะโว เม สุณันตุ ธัมมัสสะวะ นะกาโล

อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล

อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา

บทชุมนุมเทวดา (แบบภาษาโรมัน)

SAMANT  CAKKAV LESU ATR GACCHANTU DEVAT

SADDHAMMAN MUNIRAJASSA  SUNANTU SAKKHAMOKKHADAN

SAGGEK ME CA RUPE GIRISIKHARATATE CANTALIKKHE VIM NE

DIPE RATTHE CAGME TARUVANAGAHANE GEHAVATTHUMHI KHETTE

BHUMM  JYANTU BEV JALATHALAVISAME YAKKHAGANDHABBANG

TITTHANT  SANTIKE YAN MUNIVARAVACANAN SDHAVO ME SUNANTU

DHAMMASSAVANAK LO AYAMBHADANT

DHAMMASSAVANAK LO AYAMBHADANT

DHAMMASSAVANAK LO AYAMBHADANT