เมื่อโลกเสื่อม

ไร้ภิกษุเสื่อมสิ้น ศีลพรต
ไร้ศาสน์เสื่อมธรรมบท บ่งอ้าง
ไร้ปริยัติเสื่อมธรรมรส ไตรปิฎก
ไร้ปฏิบัติโลกร้าง เสื่อมสิ้นอรพันต์

ไร้ภิกษุ, ไร้ศาสน์, ไร้ปริยัติ, ไร้ปฏิบัติ, ไร้พระไตรปิฎก, ไร้พระอรหันต์, ไร้ศีลพรต, ธรรมรส, โลกร้าง, ศีล

ขอบคุณเครดิตรูปภาพ คติธรรมคำกลอน ดีๆ จาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล