ทำกรรมเลว คนดีติเตียน แต่คนชั่วพากันชม

กรรมเลว, กรรมดี, คนดี, คนชั่ว, อนุโมทนา, นินทา, คนดีอนุโมทนา, คนชั่วนินทา, ธรรมจักร,

ขอบคุณบทกลอนธรรมะ คติธรรมะ ดีๆ จาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล