พุทธาภิเษก

     พุทธาภิเษก เป็นคำเรียกพิธีการปลุกเสกวัตถุ

มงคลโดยใช้พุทธคุณ ซึ่งอยู่ในบทพุทธปริตร 

หรือ พุทธมนต์ หรือโดยการใช้สมาธิจิตที่แน่วแน่

ที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานมาเป็นองค์ประกอบ

เรียกพิธีเช่นนั้นว่า พิธีพุทธาภิเษก

     พิธีพุทธาภิเษก เกิดขึ้นตามความเชื่อถือในอำนาจ

สมาธิและอำนาจพระพุทธมนต์ว่า จะเป็นปริตรหรือ

ตำนาณ คือเป็นเครื่องป้องกันภัยอันตรายและทำให้

เกิดความสวัสดี มีโชคชัย ได้ตามเนื้อหาแห่ง

พระพุทธมนต์นั้น วัตถุมงคลที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษก

แล้ว ย่อมกลายเป็นวัตถุมงคลพระปริตรที่ศักดิ์สิทธิ์

เฉกเช่นการสาธยายพระพุทธมนต์บทต่าง ๆ ในการ

เจริญพระพุทธมนต์แล้วทำน้ำมนต์ น้ำมนต์ท่ผ่าน

กระบวนการเช่นนั้นแล้ว กลายเป็นน้ำพระปริตรที่

ศักดิ์สิทธิ

      พิธีพุทธาภิเษก มิได้ หมายถึง พิธีปลุกเสก

พระพุทธเจ้าแต่ประการใด