วัจกุฎี, เวจกุฎี (ห้องน้ำ, ห้องส้วม)

      วัจกุฎี อ่านว่า วัดจะกุดี คือ ที่ถ่ายอุจจาระ หรือส้วมของภิกษุสามเณร

วัจกุฎี สมัยโบราณเรียกว่า ถาน นิยมสร้างไว้ริมรั้ววัด ซึ่งห่างจาก

สถานที่พำนักอาศัยของภิกษุสามเณรในวัด เพื่อมิให้กลิ่นรบกวน

สมัยปัจจุบันไม่นิยมเรียกชื่อนี้แล้ว แม้คำว่าถานก็ไม่นิยมเรียก

เรียกแต่ว่า ส้วมบ้าง ห้องน้ำบ้าง ห้องสุขาบ้าง ตามแบบชาวบ้าน

      วัจกุฎี ในพระวินัยกำหนดธรรมเนียมในการใช้ไว้หลายอย่าง

เช่น ห้ามเหลือน้ำที่ชำระไว้ในภาชนะ เช่น กระบอก ขันตักน้ำ

ไม่ต้องนับพรรษา คือ ไม่ต้องเรียงลำดับว่า ผู้มีอายุพรรษา

มากกว่าต้องใช้ก่อน ไม่ต้องทำสามีจิกรรม คือ ไม่ต้องไหว้

ในขณะที่เข้าไปทำกิจ เป็นต้น

ห้องน้ำ, ห้องสุขา, ห้องส้วม, ไปถาน, toilet
ห้องสุขา,  ไปถาน, toilet