ภูษาโยง

ภูษาโยง คือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหรือ

หีบศพสำหรับทอดไปยังพระสงฆ์เมื่อทำพิธี

กรรม เช่น บังสุกุล หรือโยงจากราชรถ

ประดิษฐานพระโกศไปยังรถนำหน้าพระศพ

   ภูษาโยง ทำจากผ้าขาวหรือผ้าไหมหรือ

ผ้าอื่นใดที่มีสีเงินหรือสีทองก็ได้ ถือกันว่า

เป็นของสูงซึ่งเชื่อมโยงมาจากศพ ห้าม

เหยียบหรือข้ามกราย เช่น เอื้อมมือข้ามไป

หยิบของเป็นต้น ในกรณีที่ไม่มีผ้าภูษาโยง

นิยมใช้ด้ายสายสิญจน์ต่อโยงมาจากศพ

ด้ายสายสิญจน์ที่ทำหน้าที่นี้เรียกว่า สายโยง

บ้าง ด้ายโยง บ้าง เรียกตามชื่อเดิมว่า

สายสิญจน์ ก็มี