พิธีวางศิลาฤกษ์ พระธาตุปาพจนุตตมมงคล วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์

***วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๑๙ น. พระเทพวัชรเมธี ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม รองเจ้าคณะภาค ๖-๗ (ธรรมยุต) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ พระธาตุปาพจนุตตมมงคล จัดสร้างในโอกาสมงคลสมัยที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ ๘ รอบ ๙๖ พรรษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖