สิริคุตฺโต

สิริคุตฺโต อ่านว่า สิริคุตโต แปลว่า ผู้มีสิริอันคุ้มครองแล้ว