สิริปญฺโญ

สิริปญฺโญ อ่านว่า สิริปัญโญ แปลว่า ผู้มีปัญญาเป็นสิริ