สิริวฑฺฒโก

สิริวฑฺฒโก อ่านว่า สิริวัดถะโก แปลว่า ผู้เจริญด้วยสิริ