สิริจนฺโท

สิริจนฺโท อ่านว่า สิริจันโท แปลว่า ผู้มีสิริดุจพระจันทร์