ฉนฺทสุโภ

ฉนฺทสุโภ อ่านว่า ฉันทะสุโภ แปลว่า ผู้มีความพอใจอันงาม

ฉนฺทสุโภ Read More »