ฉนฺทสุโภ

ฉนฺทสุโภ อ่านว่า ฉันทะสุโภ แปลว่า ผู้มีความพอใจอันงาม