ฉนฺทสุโภ

เมษายน 18, 2019 0 Comments

ฉนฺทสุโภ อ่านว่า ฉันทะสุโภ แปลว่า ผู้มีความพอใจอันงาม