ฐิตปาสํโส

ฐิตปาสํโส อ่านว่า ฐิตะปาสังโส แปลว่า ผู้มีความสรรเสริญด …

ฐิตปาสํโส Read More »