ฐิตปาสํโส

ฐิตปาสํโส อ่านว่า ฐิตะปาสังโส แปลว่า ผู้มีความสรรเสริญดำรงอยู่แล้ว