ปญฺญาธโร

ปญฺญาธโร อ่านว่า ปัญญาธะโร แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญา

ปญฺญาธโร Read More »