ปญฺญาธโร

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ปญฺญาธโร อ่านว่า ปัญญาธะโร แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญา