ปญฺญาปโชโต

ปญฺญาปโชโต อ่านว่า ปัญญาปะโชโต แปลว่า ผู้มีปัญญาอันรุ่ง …

ปญฺญาปโชโต Read More »