ปญฺญาปโชโต

ปญฺญาปโชโต อ่านว่า ปัญญาปะโชโต แปลว่า ผู้มีปัญญาอันรุ่ง […]

ปญฺญาปโชโต Read More »