ปญฺญาวฑฺฒโน

ปญฺญาวฑฺฒโน อ่านว่า ปัญญาวัดถะโน แปลว่า ผู้เจริญด้วยปัญ …

ปญฺญาวฑฺฒโน Read More »