ปญฺญาวฑฺฒโน

ปญฺญาวฑฺฒโน อ่านว่า ปัญญาวัดถะโน แปลว่า ผู้เจริญด้วยปัญ […]

ปญฺญาวฑฺฒโน Read More »