ปญฺญาวุฑฺโฒ

ปญฺญาวุฑฺโฒ อ่านว่า ปัญญาวุดโท แปลว่า ผู้เจริญด้วยปัญญา

ปญฺญาวุฑฺโฒ Read More »