ปญฺญาวุฑฺโฒ

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ปญฺญาวุฑฺโฒ อ่านว่า ปัญญาวุดโท แปลว่า ผู้เจริญด้วยปัญญา