ปญฺญาสาโร

ปญฺญาสาโร  อ่านว่า ปัญญาสาโร  แปลว่า ผู้มีปัญญาเป็นสาระ

ปญฺญาสาโร Read More »