ขนฺตฺยาลงฺกาโร

ขนฺตฺยาลงฺกาโร อ่านว่า ขันตะยาลังกาโร แปลว่า ผู้มีขันติ […]

ขนฺตฺยาลงฺกาโร Read More »