ขนฺตฺยาภิรโณ

ขนฺตฺยาภิรโณ อ่านว่า ขันตะยาภิระโต แปลว่า ผู้ยินดีอย่าง […]

ขนฺตฺยาภิรโณ Read More »