ขนฺตฺยาภิรโณ

ขนฺตฺยาภิรโณ อ่านว่า ขันตะยาภิระโต แปลว่า ผู้ยินดีอย่าง …

ขนฺตฺยาภิรโณ Read More »