ผู้ให้ชื่อว่าอะไร

อนฺนโท พลโท โหติ วตฺถโท โหติ วณฺณโท ยานโท สุขโท โหติ ที […]

ผู้ให้ชื่อว่าอะไร Read More »