ผู้ให้ชื่อว่าอะไร

ผู้ให้ชื่อว่าอะไร, ผู้ให้, ผู้ให้ข้าว, ผู้ให้ผ้า, ผู้ให้ยานพาหนะ, ผู้ให้ประทีบโคมไฟ, ให้กำลัง, ให้ผิวพรรณ, ให้ความสุข, ให้จักษุ

อนฺนโท พลโท โหติ วตฺถโท โหติ วณฺณโท

ยานโท สุขโท โหติ ทีปโท โหติ จกฺขุโท

ผู้ให้ข้าวชื่อว่าให้กำลัง

ผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพรรณ

ผู้ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข

ผู้ให้ประทีบโคมไฟชื่อว่าให้จักษุ

(สํ.ส. ๑๕/๔๔)

 

ขอบคุณเครดิตภาพ จากพระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล