พุทธศาสนสุภาษิต

แผ่นดินนี้ ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ ฉันใด

ยถา น สกฺกา ปฐวี สมายํกาตุํ มนุสฺเส ตถา มนุสฺสา แผ่นดิน […]

แผ่นดินนี้ ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ ฉันใด Read More »