รกฺขิตธมฺโม

รกฺขิตธมฺโม อ่านว่า รักขิตะธัมโม แปลว่า ผู้มีธรรมอันรัก […]

รกฺขิตธมฺโม Read More »