รกฺขิตธมฺโม

รกฺขิตธมฺโม อ่านว่า รักขิตะธัมโม แปลว่า ผู้มีธรรมอันรัก …

รกฺขิตธมฺโม Read More »