สุจิตฺโต

สุจิตฺโต อ่านว่า สุจิดโต แปลว่า ผู้มีจิตดี