เตชปญฺโญ

เตชปญฺโญ อ่านว่า เตชะปันโย แปลว่า ผู้มีปัญญาเป็นเดช

เตชปญฺโญ Read More »