เรียนธรรมะบาลีเมื่อบวชอยู่

ขอบคุณกลอนธรรมะจาก ดร.มหาอดุลย์ คนแรง ป.ธ. ๙

เรียนธรรมะบาลีเมื่อบวชอยู่ Read More »